Hartelijk dank voor uw bezoek aan Toys R Us. Als u hulp nodig hebt bij het winkelen op onze website, neem contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers van de klantenservice staan u graag te woord. Vermeld a.u.b. aan de telefoon dat u hulp nodig hebt.
Welkom! Aanmelden of een nieuw account aanmaken. Details

Online hulp

Informatie over gegevensbescherming voor het gebruik van het onlineportaal en de onlineshop op www.toysrus.nl of www.babiesrus.nl

Inleiding

Toys "R" Us hecht veel belang aan een hoge mate van transparantie voor de klant bij het verzamelen en gebruiken van gegevens. In deze privacyverklaring willen wij – als verantwoordelijke via uw gebruik van ons onlineportaal of onze onlineshop op www.toysrus.nl of www.babiesrus.nl – u informeren over de verwerking van persoonsgegevens, door ons als verantwoordelijke via uw gebruik van ons onlineportaal of onze onlinewinkels op www.toysrus.nl en www.babiesrus.nl verwerken.

Tijdens het bestelproces in onze online shop en/of voor het indienen van een ingevuld online prijsvraagformulier wordt u elektronisch verzocht uw toestemming te verlenen. Door uw toestemming te verlenen, stemt u in met de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Toys "R" Us GmbH (hierna: "Toys "R" Us" of "wij") als beheerder van de websites www.toysrus.nl en www.babiesrus.nl in overeenstemming met de volgende bepalingen en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG).

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Als u vragen, suggesties of klachten hebt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: DSBeauftragter@toysrus.com.

De Verwerkingsverantwoordelijke is:
Toys "R" Us GmbH
Köhlstraße 8
50827 Keulen
Duitsland

Terug naar het begin van de pagina

Algemene informatie over gegevensbescherming

Toys "R" Us GmbH (hierna "TOYS "R" "US" of "wij" genoemd) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die u ons als klant of geïnteresseerde ter beschikking stelt of die door u worden gegenereerd bij het gebruik van onze website, onze aanbiedingen en/of andere diensten. Deze privacyverklaring wordt u verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten ter uitvoering van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) (de "wetten inzake gegevensbescherming"). Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland die gebruik maken van onze diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens u ons ter beschikking stelt en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze goederen en diensten aan u ter beschikking te stellen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op klanten of belanghebbenden uit een ander gebied dan de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

TOYS ‘’R’’ Us verkoopt goederen en verleent diensten aan haar klanten. In het kader van deze zakelijke activiteit zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring bevat een samenvatting van uw rechten om het gebruik van uw persoonsgegevens te controleren. TOYS "R" US zal u op de hoogte stellen van updates die de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen beïnvloeden. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als u aankopen doet op onze websites en/of gebruik maakt van onze diensten, accepteert u de op dat moment geldende gegevensbeschermingsregels.

Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); met ‘’identificeerbaar’’ wordt gedoeld op een natuurlijke persoon, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificeerder zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of aan de hand van een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen. Dit omvat uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres en afleveradressen, contactgegevens, betalingsgegevens, aankoophistorie, informatie over ontvangers en informatie over kinderen, vrienden en familieleden.

Wij verzamelen verschillende soorten persoonlijke informatie uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Accountinformatie die u aan ons verstrekt bij het aanmaken van uw account;
 • Informatie die wij ontvangen over uw gebruik van onze diensten, aanbiedingen en promoties;
 • Informatie over uw gebruik van onze website, apps en alle gerelateerde promotionele activiteiten;

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen of door u worden gegenereerd, zullen worden gebruikt om de artikelen die u heeft besteld of voor u zijn besteld aan u te leveren; om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen in het kader van de dienstverlening en om uw klantaccount bij ons te beheren. Houd er rekening mee dat uw weigering of bezwaar om de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze doeleinden te verstrekken TOYS ‘’R’’ US kan belemmeren een specifieke dienst te verlenen.

Bovendien verwerken wij uw gegevens op basis van onze legitieme, zakelijke belangen om eventuele technische problemen op te lossen of aan supportsverzoeken te voldoen en om te voldoen aan onze (redelijke) zakelijke verplichtingen alsmede aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen. Bovendien omvatten onze legitieme belangen – of die van een derde partij – de noodzaak van het gebruik van uw persoonsgegevens in verband met een rechtszaak of voor andere juridische doeleinden (die TOYS "R" US en haar filialen nastreven). In dat geval zullen wij passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

TOYS "R" US beschermt de privacy en veiligheid van specifieke categorieën van persoonsgegevens, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor marketingdoeleinden echter uitsluitend als u vooraf uitdrukkelijk hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie. U heeft het recht om een dergelijke toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. Wij hebben ook het recht uw persoonsgegevens te verwerken om te kunnen voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen alsmede aan verplichtingen die door de autoriteiten worden opgelegd en zijn daarbij onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan personen buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, waarborgen wij een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens (met inbegrip van passende technische en organisatorische maatregelen en de tenuitvoerlegging van passende maatregelen om een dergelijke doorgifte te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving).

Sommige van uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en opgeslagen op servers in landen die mogelijk een lagere standaard van wetgeving op het gebied van gegevensbescherming hebben. Daartoe behoren bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Wij hebben modelcontractbepalingen gesloten met contractverwerkers uit dergelijke landen om uw persoonsgegevens te beschermen in de door de Europese Commissie goedgekeurde vorm (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 ) en deze worden door hen ten uitvoer gelegd.

Wij staan derden geen toegang toe tot uw persoonsgegevens toe, tenzij dit is vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving of op basis van deze privacyverklaring. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze onderaannemers en dienstverleners (die zich in de Verenigde Staten kunnen bevinden) als wij eerder een contract hebben gesloten met die onderaannemers of dienstverleners waarin deze zich ertoe verplichten te voldoen aan de privacy- en beveiligingsstandaarden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Als de ontvanger een derde land is dat geen adequate wetgeving inzake gegevensbescherming heeft en/of niet door een ‘privacy shield’ is gecertificeerd, zullen wij, met de ontvanger, standaardcontractclausules overeenkomen en uitvoeren om uw doorgegeven persoonsgegevens te beschermen in de vorm die door de Europese Commissie is goedgekeurd (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087).

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven:

 • om uw bestellingen en/of de diensten, promoties of aanbiedingen waaraan u heeft deelgenomen uit te voeren;
 • om te voldoen aan de wet of om te reageren op verplichte juridische procedures (zoals een huiszoekingsbevel of een rechterlijk bevel) of om informatie op te vragen bij een regelgevende instantie of anderszins voor juridische doeleinden;
 • om de naleving van de beleidsregels die van toepassing zijn op de diensten te controleren of af te dwingen; of
 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van TOYS "R" US of een van onze respectievelijke filialen, zakenpartners of klanten te beschermen of op een andere manier de legitieme zakelijke belangen van TOYS "R" US en/of onze filialen te beschermen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven in verband met de verkoop, overdracht, fusie of andere overdracht van het gehele TOYS "R" US bedrijf aan die entiteit. TOYS "R" US kan uw persoonsgegevens ook delen met overheidsinstanties wanneer dit wettelijk vereist is. In alle gevallen waarin wij uw persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven, beperken wij ons tot het soort en de categorieën persoonsgegevens die nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens u of onze wettelijke en/of officiële verplichtingen na te komen. Wij kunnen uw persoonsgegevens disidentificeren om uw privacy te beschermen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

TOYS "R" US is zich ervan bewust, dat de veilige opslag van gegevens onmisbaar is. Persoonsgegevens en andere gegevens worden door Toys ‘’R’’ Us opgeslagem met behulp van de juiste fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen tegen voorzienbare risico's zoals onbevoegd- gebruik en/of toegang, openbaarmaking, vernietiging of wijziging. Alhoewel wij te goeder trouw de nodige inspanningen leveren om de informatie die wij verzamelen op te slaan in een veilige werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek, kunnen wij geen volledige veiligheid garanderen. Ondanks dat wij ons inzetten voor de integriteit en veiligheid van ons netwerk en onze systemen, kunnen wij niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen zullen voorkomen dat derden "hackers" deze informatie illegaal verkrijgen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze diensten voor juridische, audit- en fiscale redenen alsmede in verband met relevante regelgeving voor de duur van de klantrelatie. Indien een koopovereenkomst wordt gesloten, bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van tien jaar na het sluiten van de betreffende koopovereenkomst. Na het verstrijken van deze termijn worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw klantenaccount en uw gebruik van de diensten verwijderd. Alle persoonsgegevens die u ons voor marketingdoeleinden ter beschikking heeft gesteld, worden opgeslagen totdat u ons meedeelt dat u de marketinginformatie niet langer wenst te ontvangen of tot het moment dat gedurende een periode van drie jaar van uw kant geen contactopname heeft plaatsgevonden.

Het verstrekken van informatie over andere diensten en producten van TOYS "R" US

Wij willen uw naam en e-mailadres gebruiken om u met uw uitdrukkelijke toestemming te informeren over onze toekomstige diensten, aanbiedingen en soortgelijke producten. Als u ons toestemming verleent om marketingcommunicatie naar u te verzenden, kunt u zich te allen tijde per e-mail, via onze website of via de link in een elektronisch communicatiemiddel afmelden voor deze service. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de hieronder nader beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens; deze rechten vloeien uit de van toepassing zijnde wetten ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens:

 • U heeft recht op toegang tot uw gegevens en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct zijn;
 • U heeft recht op informatie overeenkomstig artikel 15 van de AVG;
 • U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken met werking voor de toekomst (de intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toestemming die was verleend vóór de intrekking ervan);
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook voor wat betreft direct marketing (of profilering);
 • U heeft het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd en/of verwijderd;
 • U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken (dit kan echter van invloed zijn op onze mogelijkheden om u onze goederen en/of diensten te leveren);

Om deze rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: DSBeauftragter@toysrus.com

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven), die de zaak zal onderzoeken en per omgaande zal reageren.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens die u kunt bereiken via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Hier kunt u tevens een klacht indienen via een door u in te vullen formulier.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze omgang met uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: DSBeauftragter@toysrus.com.

Terug naar het begin van de pagina

Bestelling in de hoedanigheid van ‘’gast’’ en het aanmaken van een klantaccount

U kunt in onze online shop bestellingen plaatsen ofwel in de hoedanigheid van ‘’gast’’ ofwel door een klantaccount aan te maken respectievelijk te gebruiken. Als u een klantaccount wilt aanmaken, kunt u dit doen door de betreffende persoonsgegevens in te voeren op onze online portal. De gegevens worden in een invoescherm ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen.

Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de verwerking van de door u verstrekte gegevens.

Terug naar het begin van de pagina

Persoonsgegevens

Om de aankoopcontracten te verantwoorden en te verwerken, wordt u bij het bestelproces of bij het openen van een account om enkele persoonsgegevens gevraagd.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; het betreft hierbij de volgende gegevens: voornaam en achternaam, adres, factuuradres en afleveradres, leeftijd/ geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens (bankgegevens, creditcardnummer enz.), wachtwoord en gebruikersnaam. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling (en daarmee voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en de uitvoering van de overeenkomst met u) (art. 6 lid 1 sub b AVG).

Uw gegevens worden ook verwerkt op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Om uw gegevens te beschermen hebben wij contracten gesloten met onze dienstverleners, die de gegevens daar als aannemer verwerken, waarbij wij algemene modelcontractbepalingen gebruiken die door de Europese Commissie als toereikend worden aangemerkt. Een adequate bescherming van uw gegevens is derhalve gewaarborgd.

De door u verstrekte gegevens gebruiken wij primair voor de contractafwikkeling. In dat kader worden uw gegevens, voor zover nodig, doorgegeven aan andere bedrijven. Deze bedrijven zijn bijvoorbeeld de vervoerder die met het transport wordt belast voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Voor de verwerking van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de betaling verricht. Uw persoonsgegevens worden bij de afwikkeling van de koopovereenkomst aan onze dienstverleners op het gebied van fulfilment- en transportlogistiek, bankinstellingen, klantenservice, IT- en betaaldienstverleners alsmede aan leveranciers doorgegeven (indien laatstgenoemde rechtstreeks voor verzending zorgdraagt). De door ons ingeschakelde bedrijven mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van bestellingen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Met al deze dienstverleners zijn passende contracten gesloten voor de verwerking van bestellingen.

Terug naar het begin van de pagina

Kredietbeoordeling en doorgifte van negatieve informatie

Terug naar het begin van de pagina

Nieuwsbrief en overige diensten

Indien u – anders dan in verband met een bestelling – gebruik maakt van onze overige diensten (bijv. door u in te schrijven op onze gratis nieuwbrief), vragen wij in het kader van uw registratie voor deze diensten uw toestemming, om de door u verstrekte gegevens in de daartoe vereiste omvang te verwerken (art. 6 lid 1 AVG). Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij de persoonsgegevens die door u zijn vertrekt voor het versturen van de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde met onmiddellijke ingang voor de toekomst intrekken. Hiervoor vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief een link.

Terug naar het begin van de pagina

Prijsvragen/acties

Wanneer u zich inschrijft voor een prijsvraag/actie, wordt u verzocht een aantal persoonsgegevens te verstrekken (informatie over uzelf en uw contactgegevens). De opslag en verwerking van deze gegevens geschiedt uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de prijsvraag en in het bijzonder voor de vaststelling van en kennisgeving aan de winnaar (art. 6 lid 1 sub b en f AVG). In dit kader en voor dit doel kunnen ook gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven, bijvoorbeeld samenwerkingspartners. Na afloop van de prijsvraag worden uw gegevens onmiddellijk gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik (art. 6 lid 1 sub AVG) of andere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Terug naar het begin van de pagina

Gebruik van cookies

Op ons online portaal respectievelijk in onze online shop worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestandjes die bij het opvragen van de website in de internetbrowser van de gebruiker respectievelijk door deze op de pc van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt als de website opnieuw wordt opgeroepen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen, dat deze u informeert zodra cookies worden verzonden. Als cookies voor onze onlineportal of onlineshop worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies volledig kunnen worden gebruikt.

Om gebruikers tijdens het inloggen te authenticeren, maakt TOYS ‘’R’’ US gebruik van technisch noodzakelijke sessiecookies. Deze worden niet permanent opgeslagen op de harde schijf van de klant, maar vervallen automatisch als de internetbrowser wordt afgesloten. De in dit kader opgeslagen gegevens omvatten de inloggegevens en de artikelen in het winkelwagentje.

Daarnaast worden met behulp van cookies gebruiksgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. Het doel is om de webshop gebruiksvriendelijk, gebruikersgericht, effectief en veilig te maken. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de klant persoonlijk te begroeten, het inloggen te vereenvoudigen, de gegevens van de klant in het bestelproces te specificeren en applicaties toegesneden op de gebruiker aan te bieden.

De verwerking van de door de cookies verzamelde gegevens gebeurd in ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Terug naar het begin van de pagina

Geanonimiseerde gegevens

Als u onze website bezoekt, wordt informatie over de toegang (datum, tijd, IP-adres van de gebruiker, type en versie van de browser, informatie over het gebruikte besturingssysteem, verwijzende pagina's, overgedragen gegevensvolumes, foutmeldingen, bekeken pagina's) automatisch opgeslagen in protocol-bestanden (zogenaamde ‘’logfiles’’) op onze server. Wij verwerken deze gegevens om uw gebruikerservaring op onze online portal of in onze online shop te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Voor zover deze gegevens persoonsgegevens zijn (IP-adres), is verwerking voor bovengenoemde doeleinden noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Bovenstaande gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard.

Om onze aanbiedingen voortdurend te verbeteren, gebruiken wij de hierboven vermelde gegevens in geanonimiseerde vorm voor statistische evaluaties en – indien nodig – het aanmaken van geanonimiseerde gebruikersprofielen. Een persoonsgerelateerde evaluatie vindt niet plaats. Er wordt steeds op basis van de actuele stand de techniek gewaarborgd, dat de geanonimiseerde gebruikersprofielen niet kunnen worden gecombineerd met de persoonsgegevens van de klanten.

Terug naar het begin van de pagina

Gebruik van Adobe Analytics

Deze website maakt ook gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Als de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website naar een Adobe-server wordt verzonden, zorgen de instellingen ervoor dat het IP-adres vóór de geolokalisatie wordt geanonimiseerd en vóór de opslag door een generiek IP-adres wordt vervangen. Namens de exploitant van deze website zal Adobe deze informatie ertoe benutten, om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van Adobe Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Adobe-gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Adobe de gegevens (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is via de volgende link: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Terug naar het begin van de pagina

Data-integriteit

Uw veiligheid heeft onze hoogste prioriteit. Daarom gebruiken wij het modernste en veiligste encryptieprotocol dat op dit moment beschikbaar is. Uw persoonsgegevens worden tijdens het bestelproces gecodeerd en via de Secure Sockets Layer Software (SSL) naar het internet verzonden. Alle gegevens worden versleuteld voordat ze uw PC verlaten. Bovendien zorgt de procedure ervoor dat uw gegevens uitsluitend worden verzonden naar de internetprovider, die als aanvrager in het SSL-certificaat is ingevoerd - d.w.z. TOYS "R" US.

Wij beschermen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of distributie van uw gegevens door onbevoegde personen: toegang tot uw klantaccount is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten als u klaar bent met de communicatie met ons, vooral als u uw computer met anderen deelt.

Terug naar het begin van de pagina

Bewaartermijn

Tenzij anders is vermeld in de bovenstaande informatie, zullen wij uw persoonsgegevens in ieder geval zo lang opslaan als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. De gegevens zullen daarom onmiddellijk worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn om het doel waarover deze gegevens verzameld zijn te bereiken en tenzij andere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Algemene informatie over gegevensbescherming.

Terug naar het begin van de pagina

Uw rechten

Volgens art. 15 AVG heeft u recht op informatie en - onder bepaalde voorwaarden - op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking volgens art. 16 tot 18 AVG. Bovendien heeft u recht op gegevensoverdracht volgens art. 20 AVG. Indien u aanspraak maakt op deze rechten zullen wij – om misbruik en schendingen van de gegevensbescherming te voorkomen – een bewijs ten aanzien van uw identiteit verlangen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als dit voortvloeit uit uw specifieke situatie en als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing.

Indien u zich verzet tegen een wettelijk noodzakelijke verwerking van gegevens kan daarop door ons geen acht worden geslagen.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken en/of gebruiken van uw persoonsgegevens, suggesties of klachten, of als u gebruik wilt maken van uw bovenstaande rechten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsfunctionaris
Toys "R" Us GmbH
Köhlstraße 8
50827 Keulen
E-Mail: DSBeauftragter@toysrus.com
TEL: +49 (0) 221/5972-0
FAX: +49 (0) 221/5972-150 of 151

U kunt ook te allen tijde een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, in Duitsland danwel in Nederland; in Nederland kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Terug naar het begin van de pagina

Intrekking van toestemmingen

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. De herroeping kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden afgekondigd door eenvoudige mededeling (e-mail, fax, brief) aan de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsfunctionaris
Toys "R" Us GmbH
Köhlstraße 8
50827 Keulen
E-Mail: DSBeauftragter@toysrus.com
TEL: +49 (0) 221/5972-0
FAX: +49 (0) 221/5972-150 of 151

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten