Hartelijk dank voor uw bezoek aan Toys R Us. Als u hulp nodig hebt bij het winkelen op onze website, neem contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers van de klantenservice staan u graag te woord. Vermeld a.u.b. aan de telefoon dat u hulp nodig hebt.
Welkom! Aanmelden of een nieuw account aanmaken. Details
Zomersale
Gratis verzending vanaf € 40 - Gratis retourneren

Online hulp

Privacy statement voor het gebruik van de online-portalen www.toysrus.nl en www.babiesrus.nl

Inleiding

In het kader van het verkrijgen en gebruiken van gegevens hecht Toys"R"Us grote waarde aan een hoge mate van transparantie voor klanten.

Om te bewerkstelligen dat uw instemming te allen tijde kan worden ingezien, bevat de navolgende tekst alle door u in het bestelproces of in het kader van het gebruik van de online-shop uitdrukkelijk verleende toestemmingen. Het feit dat de toestemmingen op deze plaats zijn weergegeven, betekent niet dat u de toestemming ook inderdaad al heeft verleend.

U kunt elke van de navolgende toestemmingen te allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen.

Indien u toestemming verleent conform het navolgende privacy statement verleent u Toys“R“Us GmbH (hierna: Toys"R"Us) in de hoedanigheid van exploitant van de websites www.toysrus.nl en www.babiesrus.nl toestemming voor het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens en andere vrijwillig ter beschikking gestelde gegevens. Toys”R”Us verwerkt en gebruikt de genoemde gegevens conform de navolgende bepalingen en met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder wetgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Registratie bij de online-shop

Voor het bestellen van goederen via de online-shops „www.toysrus.nl“ en www.babiesrus.nl is het niet noodzakelijk, dat u een account aanmaakt. Indien u echter een account wilt aanmaken, hebben wij daarvoor uw toestemming nodig.

Ik wil me graag ten behoeve van toekomstige bestellingen laten registreren en verzoek Toys“R“Us om mijn gegevens in haar klantendatabase op te nemen.

Terug naar paginabegin

Persoonsgegevens

Ten behoeve van het sluiten en afhandelen van koopovereenkomsten wordt u in het kader van het bestelproces verzocht om enkele persoonsgegevens in te vullen.

Persoonsgegevens zijn gegevens, die herleidbaar zijn tot een bepaald individu: naam, (post)adres, afleveringsadres, telefoonnummer en e-mailadres. We slaan uw persoonsgegevens alleen op, voor zover dit voor de afwikkeling en verwerking van uw bestelling noodzakelijk is.

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op servers, die buiten de Europese Economische Ruimte liggen. Met onze dienstverleners, die de gegevens daar verwerken, hebben wij ter bescherming van uw gegevens overeenkomsten gesloten, waarin algemene standaard clausules zijn opgenomen, die door de Europese Commissie als zijnde voldoende waarborg zijn erkend. Hiermee is een adequate bescherming van uw gegevens gewaarborgd.

Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens in eerste instantie voor de afwikkeling van de overeenkomst. In het kader hiervan worden uw gegevens, voor zover noodzakelijk, aan andere ondernemingen ter beschikking gesteld. Deze door ons ingeschakelde dienstverleners zijn bijvoorbeeld de voor de levering van goederen ingeschakelde postbedrijven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling. De door ons ingeschakelde bedrijven mogen uw gegevens alleen voor de afwikkeling van de opdracht en niet voor andere doeleinden gebruiken. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Uw toestemming is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Toys"R"Us deze gegevens bij u mag opvragen en dat zij deze gegevens mag verwerken en gebruiken. Wij verzoeken u daarom om door middel van de volgende verklaring uw toestemming te verlenen:

Ik verleen Toys“R“Us en door haar ingeschakelde dienstverleners toestemming om mijn gegevens te verkrijgen, te verwerken en te gebruiken, voor zover mijn gegevens, in het bijzonder mijn voor- en achternaam, mijn (e-mail)adres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, het nummer van mijn creditcard, bankrekeninggegevens, wachtwoord en gebruikersnaam ten behoeve van het afsluiten, doorvoeren en afwikkelen van via de online-shop gesloten overeenkomst worden gebruikt. Ik ga akkoord met de opslag van mijn gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Ik verleen mijn toestemming hieromtrent aan Toys“R“Us GmbH, Köhlstraße 8, 50827 Keulen..

Terug naar paginabegin

Nieuwsbrieven en andere diensten

Indien u los van een bestelling gebruik maakt van een van onze andere diensten (bijvoorbeeld een abonnement op onze nieuwsbrieven), heeft Toys”R”Us voor het opslaan van uw gegevens uw toestemming nodig. Indien u zich op onze nieuwsbrief heeft geabonneerd, gebruiken wij uw gegevens ook voor het versturen van de nieuwsbrieven. U kunt uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrieven op elk moment met onmiddellijke ingang herroepen.

Ik verleen Toys“R“Us toestemming om mijn gegevens ten behoeve van het verzenden van een nieuwsbrieven op te slaan. Ik ontvang de nieuwsbrieven echter alleen, als ik me daarvoor heb aangemeld. Ik kan mijn toestemming voor het gebruiken van mijn e-mailadres voor de nieuwsbrieven te allen tijde herroepen, indien ik aan het einde van de nieuwsbrieven op de link „afmelden“ klik, of indien ik me via mijn account afmeld voor de nieuwsbrieven.

Terug naar paginabegin

Prijsvragen / acties

Indien u zich voor een prijsvraag of actie wilt aanmelden, wordt u verzocht om enkele persoonlijke gegevens aan te geven. Wij slaan deze gegevens slechts op en verwerken deze gegevens enkel voor zover dit voor de afhandeling van de prijsvraag of actie en in het bijzonder voor het vaststellen en het inlichten van de winnaar noodzakelijk is. In het kader hiervan kunnen uw gegevens ook aan andere bedrijven ter beschikking worden gesteld. Na afloop van de prijsvraag of actie worden uw gegevens verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend voor een verder gebruik van uw gegevens.

Ik verleen Toys“R“Us toestemming, om mijn gegevens ten behoeve van de afhandeling van een prijsvraag of actie, waarvoor ik mij aanmeld, op te slaan en te verwerken.

Terug naar paginabegin

Gebruik van cookies

Op bepaalde websites worden cookies gebruikt, zonder dat wij u daarop attent kunnen maken. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of u kunt uw browser zo instellen, dat deze u informeert, zodra er cookies worden gebruikt.

Voor het verifiëren van de gebruiker bij het inloggen gebruikt Toys"R"Us session cookies. Deze worden niet duurzaam op de harde schijf van de klant opgeslagen, maar komen bij het sluiten van de internet-browser automatisch te vervallen.

Met het gebruik van cookies worden gebruikersgegevens verkregen, verwerkt en gebruikt. De cookies worden gebruikt om de online-shop zo gebruikersvriendelijk, effectief en veilig als mogelijk vorm te geven. Tevens worden de cookies gebruikt om de online-shop zoveel mogelijk aan de behoeftes van de klant aan te passen. Zo worden de cookies bijvoorbeeld ingezet voor de persoonlijke begroeting van de klant en het vergemakkelijken van het inloggen. Wij verzoeken u om die reden om de volgende toestemming:

Ik verleen Toys"R"Us toestemming om voor het verkrijgen, verwerken en gebruiken van gebruikersgegevens cookies te gebruiken. Door het gebruik van cookies kan het inloggen op de website makkelijker worden gemaakt, kan een persoonlijke begroeting worden ingevoerd en kunnen de klantgegevens in het bestelproces automatisch worden ingevuld. Tevens kunnen er toepassingen ter beschikking worden gesteld, die op mijn persoon zijn afgestemd. Ik kan deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen, indien ik in mijn browserinstellingen bepaal, dat de inzet van cookies niet is toegestaan.

Terug naar paginabegin

Geanonimiseerde gegevens

In het kader van uw bezoek aan onze online-shop worden bovendien gegevens over de toegang (datum, tijdstip, IP-Adres van de gebruiker, type en versie van de browser, gegevens m.b.t. het gebruikte besturingssysteem, links, hoeveelheden verzonden gegevens, foutmeldingen en bekeken websites) opgeslagen. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden, maar worden geanonimiseerd. De gegevens kunnen niet zonder meer met bepaalde personen in verband worden gebracht. Deze gegevens worden voor een maximale duur van 6 maanden opgeslagen.

Om het aanbod voortdurend te verbeteren is Toys"R"Us voornemens om de verzamelde geanonimiseerde gegevens aan een statistische analyse te onderwerpen en om eventueel geanonimiseerde gebruikersprofielen te vervaardigen. Een persoonsgebonden verwerking zal in geen enkel geval plaatsvinden. Bovendien wordt met inachtname van de actuele stand van de techniek gewaarborgd, dat de geanonimiseerde gebruikersprofielen niet tot de persoonlijke gegevens van klanten kunnen worden herleid.

Ook hieromtrent verzoeken wij u om uw navolgende toestemming:

Ik verleen Toys“R“Us mijn toestemming om de over mij bij een toegang tot het netwerk van Toys”R”Us automatisch doorgegeven informatie voor een maximale duur van zes maanden en geanonimiseerd in gegevensbestanden op te slaan.

Terug naar paginabegin

Veiligheid

Uw veiligheid komt bij ons op de eerste plaats. Om die reden gebruiken wij de op dit moment modernste en veiligste techniek. Uw persoonlijke gegevens worden in het bestelproces gecodeerd en door middel van Secure Sockets Layer Software (SSL) via het internet verzonden. Hierbij worden alle gegevens gecodeerd, voordat zij uw PC verlaten. Daarenboven wordt door deze procedure veiliggesteld, dat uw gegevens uitsluitend aan de internet-aanbieder worden verstuurd, die in het SSL-certificaat als aanvrager staat ingeschreven. Dat is in dit geval Toys"R"Us of Babies"R"Us. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens aan onbevoegde personen. De toegang tot uw klantenaccount is alleen na het ingeven van uw persoonlijke wachtwoord mogelijk. U dient uw toegangsgegevens telkens vertrouwelijk te behandelen en uw browservenster te sluiten, zodra u de communicatie met ons heeft beeindigd. Dit geldt in het bijzonder voor het geval dat u uw computer gezamenlijk met andere personen gebruikt.

Terug naar paginabegin

Informatie

U heeft recht op gratis informatie omtrent de u betreffende opgeslagen gegevens. Tevens heeft u recht op het verbeteren, het aanvullen, het verwijderen of het afschermen van deze gegevens.

In geval van vragen omtrent het verkrijgen, verwerken of het gebruik van uw persoonlijke gegevens of in geval van informatieverstrekking, correcties, afscherming of verwijdering kunt u contact opnemen met:

Die Datenschutzbeauftragte

Toys“R“Us GmbH

Köhlstraße 8

50827 Keulen

E-Mail DSBeauftragter@toysrus.com

FAX +49 (0)221/5972-150 oder 151

Terug naar paginabegin

Herroeping van toestemmingen

U kunt elk van de hiervoor genoemde door u verleende toestemmingen te allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen.

Ik ben mij bewust dat ik te allen tijde bezwaar kan maken tegen het gebruik van mijn gegevens alsmede tegen de door mijn gebruik vervaardigde gegevensbestanden voor de vervaardiging van gebruikersprofielen. Ik kan elk van de door mij op de bescherming van mijn persoonsgegevens ziende toestemmingen te allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen.

De herroeping kan door middel van een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de volgende contactgegevens (e-mail, fax, brief) te allen tijde met onmiddellijke ingang geschieden:

Datenschutzbeauftragter
Toys"R"Us GmbH
Köhlstraße 8
50827 Keulen
E-Mail DSBeauftragter@toysrus.com
TEL +49(0)221/5972-0
FAX +49 (0)221/5972-150 oder 15

Terug naar paginabegin

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten